Sprint sp. z o.o.
ul. Gilarska 39/41
03-589 Warszawa

NIP: 524 24 39 736

T: 22 678 48 68
F: 22 678 07 22

info@sprint-druk.pl

KRS o numerze 0000127859
wystawiony przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
460.000 zł,
wpłacony w całości.